Dostavba areálu MZVaEZ na Pražskej č.7 v Bratislave

Späť na aktuality >
1.4.2015

Združenie OHL ŽS začalo v apríli minulého roka s realizáciou výstavby budovy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na Pražskej ulici v Bratislave. Z dôvodu výrazného obmedzenia rozpočtu rezortu bola zahájená plánovaná výstavba predmetného objektu namiesto v roku 2010 až v r. 2014.
Hlavným podnetom pre návrh takejto investície bol súčasný nevyhovujúci stav kapacít areálu Ministerstva nezodpovedajúci počtu zamestnancov a úlohám, ktoré musí daný rezort plniť. Návrh umiestnenia budúcej stavby bolo riešený tak, aby zohľadňoval zachovanie priameho prepojenia na existujúcu budovu ministerstva na Hlbokej ulici. Samotnú realizáciu komplikuje blízkosť susediacich budov a plná neobmedzená doprava na Pražskej ulici, s blízkosťou umiestnenia trolejového vedenia trolejbusov MHD.

V minulosti prebehla na území súčasného staveniska asanácia nadzemnej časti starého objektu vinárskych závodov, v podzemí ktorých sa nachádzali klenbové pivničné priestory, ktoré boli zasypané stavebnou suťou Ihneď pri počiatočných výkopových prácach naši stavbári objavili tieto pivnice, ktoré neboli známe ani investorovi objektu. Táto skutočnosť mierne skomplikovala postup stavebných prác pri vybudovaní stavebnej jamy, a tým predĺžila realizáciu búracích a výkopových prác. Počas výkopových prác sa postupovalo pod dohľadom statika, ktorý musel zohľadniť pôvodný stav objavených pivničných priestorov a dozeral na statiku susediacich objektov, z ktorých jeden je plne obývaný obytný dom. Po odkopaní stavebnej jamy bolo nutné spevniť základy susediacich objektov, z čoho vyplynulo posunutie časti suterénnej steny.
Novopostavený objekt ministerstva bude mať 6+1 nadzemných a 2 podzemné podlažia ,ktoré budú slúžiť ako podzemné parkovisko. Všetky podlažia budú prepojené schodiskom a panoramatickým výťahom. Vstup do budovy z Pražskej ulice je riešený vyrovnávajúcim schodiskom pričom bezbariérovosť zabezpečuje schodolez uložený v zázemí. Zo vstupnej dvojpodlažnej haly je prístupné konzulárne oddelenie so vstupom pre verejnosť a bezpečnostnými turniketmi kontrolovaný vstup zamestnancov. Za turniketmi sa nachádza nástup do výťahu a schodiska ako aj vstup zamestnancov Konzulárneho oddelenia. Na jednotlivých podlažiach sú rozmiestnené jednotlivé oddelenia definované investorom s počtom kancelárií pre 102 zamestnancov. Kancelárska časť objektu je prepojená s ostatnými budovami areálu chodbou spojovacieho traktu na 2.NP, ktorý ústi na prízemí pavlače budovy kongresovej sály cez kontrolný bezpečnostný vstup. V dvoch podlažiach suterénu sú umiestnené garáže (35 stojísk), sklady, serverovne a nová strojovňa vzduchotechniky garáží. Vjazd do garáží je cez jestvujúce podzemné garáže kongresovej haly, cez jednosmernú rampu v nádvorí objektu. Podlažia podzemných garáží sú prepojené polrampami a vyrovnávajúcimi schodmi pre peších.
V navrhovanom umiestnení objektu sú zohľadnené hmotovo- priestorové pomery územia a nároky investora. Cieľom riešenia je maximálne využitie pozemku a zhodnotenie prostredia pri minimalizácii negatívnych dopadov na budúci charakter uličného priečelia ako aj vnútroblokového nádvoria.
Jednoduchý a kompaktný objem hlavnej stavby je dvojpodlažným spojovacím traktom spojený s budovou kongresovej sály. Keďže sa jedná o zástavbu do prieluky architektonický výraz sa sústreďuje predovšetkým na riešenie priečelia do Pražskej ulice. Zvolený vertikálny raster dáva budove inštitucionálny charakter a zdôrazňuje vážnosť úradu ,ktorý v ňom bude sídliť. Pravidelný rytmus fasády je akcentovaný preskleným portálom vstupnej haly s nástupným schodiskom a markízou. Podstatnou súčasťou ideového návrhu je vytvorenie vzdušného celistvého zeleného nádvoria nad suterénmi garáží prístupného zo vstupnej haly novej budovy ako aj z foyeru na prízemí kongresovej sály.

Výstavba novej budovy by mala priniesť výrazné finančné úspory s finančnou návratnosťou investície v horizonte do šiestich rokov. V novej budove bude sídliť špeciálne pracovisko konzulárneho odboru slúžiaceho verejnosti, presťahujú sa tam však aj niektoré podriadené organizácie. Nové priestory tak začne už na budúci rok využívať Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) a Správa účelových zariadení (SÚZA).

Pre celý realizačný tím OHL ŽS je dostavba areálu MZV a EZ SR veľkou výzvou hlavne z dôvodu , že sa realizuje v stiesnených podmienkach centrálnej a vysokofrekventovanej časti Bratislavy, je náročnou stavbou na termíny a kvalitu a nepochybne po dokončení bude ďalšou významnou referenciou pre našu spoločnosť.