Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnave

Späť na aktuality >
16.05.2014

Dňa 16.05.2014 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie projektu Obnovy verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnave. Mesto Trnava patrí k najvýznamnejším historickým mestám Slovenskej republiky a v rámci histórie sa do dejín zapísalo najmä ako prvé mesto na území Slovenska, ktoré dostalo výsady slobodného kráľovského mesta. Z tohto dôvodu bol projekt aj veľkým centrom pozornosti rôznych diskusií a komunikačných fór.
Viac ako dvadsať ročné užívanie centrálnej pešej zóny si vyžiadalo rekonštrukciu, ktorá bola nevyhnutná najmä z dôvodu zlého technického, materiálovo opotrebovaného a koncepčne zastaralého stavu pešej zóny. V novom technickom riešení zostala Hlavná ulica v pôvodnej funkcii, kde chodníky a komunikácia v jednej úrovni slúžia na peší pohyb. Realizovaný priestor je zatriedený do kategórie D1, pešia zóna, ako reprezentatívno- komunikačný a obchodno- administratívny mestský priestor s občasnou dopravou typu zdravotnej, bezpečnostnej, údržbovej, požiarnej služby.

Stavba sa nachádza v centrálnej mestskej zóne, ktorej historické jadro bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Pôvodné projektové riešenie prešlo aktualizáciou, nakoľko nová koncepcia riešenia musela zahŕňať upravené podmienky Pamiatkového úradu. V predmetnej zóne sa nachádzajú plochy zelene, ktoré sú súčasťou MÚSES (miestneho územného systému ekologickej stability), značná časť zvyšnej zelene bola odstránená a nahradená novou výsadbou.

Naši kolegovia sa museli pri výstavbe popasovať s detailným a dokonalým osadením rôznych umeleckých prvkov, ktoré dotvárajú celkový priestor pozdĺž Hlavnej ulice. Prvky drobnej architektúry boli navrhnuté ako novotvar korešpondujúci s prvkami mobiliáru v rámci historického jadra a zároveň boli navrhnuté tak, aby pôsobili zjednocujúco v rozmanitom prostredí architektúry riešeného priestoru. Materiály boli taktiež prispôsobené materiálom a povrchom pešej zóny (umelokameň, drevo, kovové prvky). Osvetlenie Hlavnej ulice bolo navrhnuté prostredníctvom atypických osemhranných stožiarov, ukončených vo vrchole led svietidlom. Na troch vysunutých konzolách pod 120 stupňami sú tri celosklené guľové svietidlá priemeru 40 cm so zdrojom zabraňujúcim osvetlenie do oblohy. Nové navrhované atypické osvetľovacie teleso tvarovo vhodne naviazalo na jestvujúce osvetlenie námestia.

Dominantným prvkami celej výstavby je aj viacero realizovaných fontán s vlastnými pomenovaniami. „Kamenná“ pitná fontána je umiestnená pred objektom radnice a je riešená ako kamenný kubus vyrastajúci z kamenného podkladu komunikácie, z polkruhového kladenia vloženého do pásovej dlažby chodníka. Výtok vody je nerezový, s nerezovou odtokovou kruhovou nádobou. Pitná fontána má samostatnú technologickú šachtu, ovládanú automatickým dávkovaním vody.
Fontána „ Pri prameni“ je tiež pitnou fontánou a je riešená ako kovový objekt vyrastajúci z hĺbky 1500 mm pod úrovňou komunikácie, v ktorej je cirkulačná vodná hladina s modrým osvetlením. Kruhový otvor okolo kovového objektu je prekrytý nerezovou mrežou. Do spodnej hladiny vteká aj prebytočná voda z pitnej fontány. Fontána má samostatnú vodomernú šachtu. Ovládaná je automatickým dávkovaním vody.
Chodníková fontána, tzv. „Kráľovská“ vytvára vodnú plochu s malou výškou hladiny, ktorá má rôznu frekvenciu a intenzitu výstreku, čím vytvára zaujímavé vodné stĺpce miznúce v podlahe pešej komunikácie. Svetelné efekty, ktoré sú súčasťou riešenej fontány zvyšujú atraktivitu vo večerných hodinách. Fontánu s technologickou miestnosťou riadi program estetických efektov vodných prúdov. V telese fontány je na kamennom podstavci umiestnené bronzové sochárske dielo symbolizujúce kráľovskú korunu. V sprievodnom texte sa uvádza dátum udelenia výsad pre slobodné kráľovské mesto Trnava.
Fontána s vodným stĺpcom „Osviežujúci dážď“ je obklopená letným kaviarenským sedením a sedením na lavičkách. Riešenie podčiarkuje vodný prvok v priestore vo forme vodného stĺpca padajúceho do vodnej plochy v kubuse, miznúceho na ploche komunikácie. Materiálové prevedenie je z čierneho prírodného kameňa. Fontána okrem estetických prvkov prináša aj prvky osvieženia okolitého priestoru svojou vlhkosťou a zvukom tečúcej vody.

Predmetná realizovaná stavba svojou koncepciou a návrhom patrí k zaujímavým stavebným dielam, kde môže návštevník sledovať prepojenie pôvodných prvkov námestia s moderným umením, pričom je zachovaná jemnosť a identita stavby. Novodobé moderné prvky dotvárajú celkový osobitný ráz prostredia. Dôslednosť a prepracovanosť projektovej dokumentácie prispeli k zachovaniu postupu a lehoty výstavby podľa vopred stanovených podmienok zmluvy o dielo.,OHL ŽS sa môže pochváliť ďalšou úspešnou referenciou a spokojným zákazníkom – mestom Trnava, ktoré túto rekonštrukciu financovalo z vlastných zdrojov.