Stará mestská plaváreň - KUNSTHALLE

Späť na aktuality >
31.05.2013

Ďalšou architektonicky zaujímavou stavbou bola rekonštrukcia architektonického skvostu – starej mestskej krytej plavárne v meste Košice, ktorá bola postavená na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia a ktorá bola pre zlý technický stav od r. 1992 zatvorená. Zo schátranej budovy, na ktorej došlo k statickým poruchám dôsledkom poklesu spodnej vody, bol vybudovaný projekt moderného umeleckého centra umenia a kultúry s názvom Kunsthalle/Hala umenia. Kunsthalle je primárne využívaná na galerijné účely – výstavy, inštalácie, videoart. Hlavnou myšlienkou nového projektu bolo zachovať spojenie kultúry so svetom vody tak, aby nadviazala na jej pôvodnú funkciu. Projekt bol financovaný z Európskych fondov v rámci programu Košice – európske mesto kultúry 2013.

Z prevádzkového hľadiska je objekt riešený na štyri samostatné prevádzky:
• prvou je vstupná hala s pokladňami a barom
• druhou sú výstavné priestory na prízemí objektu,
• treťou je prevádzka reštaurácie – baru s balkónmi a zelenými terasami na poschodí.
• štvrtou sú technologické priestory v suteréne a zázemie personálu

a ďalšie tri kombinované prevádzky:
• prvou je multifunkčná hala – cez deň bazénová hala, večer polyfunkčná hala
• druhou sú – cez deň odpočinkové priestory na prízemí objektu (jeden modul po oboch stranách z bývalých šatní) – večer výstavné priestory a bočné hľadisko
• treťou sú šatne návštevníkov – časť z nich spolu so sprchami večer slúžia ako šatne účinkujúcich

PRIESTOROVÉ RIEŠENIE:
Predmetné priestory boli riešené ako polyfunkčné, t.j. umožňujú ľubovoľnú kombináciu prevádzok, prípadne organizovanie jedného podujatia v celom objekte. Limitom sú len výšky priestorov a ich plošná veľkosť a naprojektovaná kapacita návštevníkov.
Základnými priestormi sú:
Hlavná sála – bývalá bazénová hala, ktorej stavebná úprava pozostávala:

- z vybúrania pôvodných priečok, čím došlo k prepojeniu sály s bočnými krídlami a zväčšeniu kapacity priestoru. V základnej polohe - vodorovnej podlahy v úrovni +/-0.000 sa vytvorí podlaha pre jednoplošne - jednoúrovňovo využívané akcie ako spoločenské akcie, plesy, tanečné večery, konferencie a kongresy, filmové predstavenia, výstavy,
- zo statického riešenia škrupinovej strešnej konštrukcie
- z akustického riešenia oblúkového tvaru strechy, ktoré muselo splniť náročné požiadavky investora vzhľadom na budúcu funkciu haly
- z kompletnej výmeny sklených výplní, čím sa zabezpečilo zatienenie južnej fasády
- v existujúcom bazénovom telese došlo k dobetónovaniu dna a stien, čím sa vytvorila zapustená plocha pre variovanie hľadiskového a javiskového usporiadania v sále. Pódium je možné situovať polohovo aj veľkostne ľubovoľne v priestore. Do betónu boli uložené potrubné rozvody s koncovými prvkami pre možnosť napustenia telesa vodou.

Ďalšou časťou priestoru je hľadisko - existujúca stupňovitá tribúna v severnej časti hlavnej sály, ktoré zostalo v pôvodnej konfigurácii. Pomocou preklápateľných prvkov je možné modelovať dve formy sedenia pri sledovaní performance. Hľadisko je možné riešiť aj ako javisko, prípadne priestor pre inštalácie vizuálnych umení. Dôležitými interiérovými prvkami sú aj dvojkrídlové dvere vo všetkých nikách pod balkónmi s lóžami, ktorými je možné prepojiť hlavnú sálu so susediacimi priestormi v krídlach 1.NP Kunsthalle týmto spôsobom dokáže vytvoriť jeden veľký priestor. Priestor má galériu, ktorú tvoria balkóny, stavebne delené na lóže, s umiestnenými reštaurovanými mozaikami na zadných stenách.

Bočné krídla na západnej a východnej strane objektu sú tvorené v západnej časti spodným podlažím (1.PP) pre zázemie divákov a hercov, horný priestor je predovšetkým pripravený pre možnosť vytvorenia výstavných priestorov, samostatných kongresových priestorov, a pod. Východné krídlo bolo koncepčne navrhnuté prioritne ako galéria, vzhľadom na dve výškové úrovne a svetlé výšky. Zároveň môže slúžiť ako foyer pri predstaveniach v hlavnom priestore.

Malá kultúrna hala (bývalá kotolňa) je vybavená pódiovými plošinami rovnakého typu, ako hlavný kultúrny priestor. V primárnej polohe je vytvorená stupňovitá tribúna s možnosťou osadenia stoličkami. Pre špeciálne prípady je možné bývalé dno kotolne napustiť vodou s využitím pre performance a výstavy novomediálnych umení. Dno prehĺbenej časti je možné využiť aj pre projekciu, taktiež projekcia je možná aj na vodnú hladinu.

REALIZÁCIA VÝSTAVBY:
Variabilita a rôznorodosť stavby odkryla počas samotnej realizácie nové stavebné prvky statického charakteru, s ktorými sa v pôvodnej dokumentácii neuvažovalo a taktiež neboli odkryté počiatočným prieskumom. Táto skutočnosť výrazne ovplyvnila aj prvotný termín výstavby dohodnutý v zmysle podmienok zmluvy o dielo. Z dôvodu statických porúch dlho chátrajúcej budovy, museli byť existujúce zvislé konštrukcie v miestach nových otvorov podchytávané, v miestach uzáverov domurované, prípadne zosilnené.

Rozmanitosť danej stavby priniesla spoločnosti iný druh pohľadu na samotnú organizáciu práce, ktorej model musel byť funkčný už počas samotnej realizácie výstavby. Precíznosť pri tendrovaní jednotlivých dodávok, špecializácia realizačného tímu a jeho úsilie dodržať všetky zmluvné, technické a ekonomické parametre, viedli k úspešnému výsledku stavebného diela, o čom svedčí odovzdanie stavebného diela v dohodnutom termíne a s pozitívnym hodnotením investora. O úspešnosti myšlienky vybudovať v areáli mestskej plavárne zaujímavý kultúry priestor svedčí aj množstvo kultúrnych a spoločenských udalostí, ktoré sa už počas jedného roka fungovania Kunsthalle zrealizovalo. Mesto Košice má na základe tejto rekonštrukcie nový kultúrny stánok a OHL ŽS SK, a.s. ďalšiu zaujímavú referenciu.