Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2

Späť na aktuality >
20.08.2014

Projekt ,,Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa II.“ je pokračovaním výstavby ukončenej v prvej etape a znamená dobudovanie kanalizácie a čistiarní odpadových v slovenskom regióne Orava. Je to jedna z najvýznamnejších investičných akcií posledného obdobia v tomto regióne. Realizácia by mala prispieť k zlepšeniu kvality vody v tokoch, zníženiu zdravotných rizík zabezpečením nezávadnej pitnej vody a k zlepšeniu hygienických podmienok. Očakáva sa pozitívny dopad na hospodárstvo regiónu, turistický ruch a cezhraničnú spoluprácu.

Potreba realizácie takéhoto projektu bola nevyhnutná najmä z dôvodu, že percentuálny podiel napojenia domácností na verejné vodovody a kanalizácie v tomto regióne patril v rámci Slovenska k najnižším – napojenosť na kanalizáciu tu dosahovala iba 17% obyvateľstva. Riešením uvedeného problému bolo práve vypracovanie projektu Zásobovania vodou, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v regióne Orava. Ešte počas roka 2004 bola spracovaná a následne predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu Európskej únie. Z dôvodu nedostatočnej alokácie finančných prostriedkov, bol v roku 2005 pôvodný projekt rozdelený na dve etapy. V decembri 2005 rozhodla Komisia Európskych spoločenstiev o poskytnutí pomoci na projekt Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa I a následne v r. 2011 o poskytnutí pomoci na projekt Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa II.
Projekt takéhoto rozsahu v oblasti výstavby environmentálnej infraštruktúry bol pre slovenskú OHL výzvou a tak úspech v súťaži verejného obstarávania na tejto zákazke si vyžiadal okamžitú mobilizáciu síl a nasadenie kvalitného realizačného tímu, od ktorého členov sa vyžaduje precízne dodržiavanie všetkých predpisov o bezpečnosti práce a to najmä aj z dôvodu, že predmetná realizácia výstavby je vykonávaná za plnej prevádzky vodovodov, stokových sietí aj ČOV. Realizáciou projektu v druhej etape sa zvýši a zabezpečí v týchto územiach pripojenie existujúcich producentov na verejnú kanalizáciu min. na 85% a to vybudovaním 127,205 km gravitačnej kanalizácie, 15 ks čerpacích staníc, 9,092 km výtlačného kanalizačného potrubia. Na novovybudovaných kanalizačný systém by sa malo pripojiť približne 18 800 obyvateľov.
Projekt zabezpečuje odkanalizovanie obcí Zákamenné, Novoť a prepojovacie kanalizačné zberače medzi obcami Novoť, Zákamenné, Krušetnica, Breza a Lokca. Zároveň zahŕňa vybudovanie stavebných súborov odkanalizovania obcí Rabča, Rabčice, Sihelné, Oravská Polhora, Babín, Vasiľov, Hruštín, Vavrečka a prepojovacích zberačov medzi nimi s napojením na ČOV Námestovo. Veľmi dôležitým prvkom je intenzifikácia a modernizácia čističiek odpadových vôd v Námestove a v Nižnej nad Oravou, kde sa v maximálnej miere využili existujúce stavebné objekty. Dôraz je kladený na minimalizáciu rozsahu stavebnej časti pri optimalizácii zostavy strojno- technologického zariadenia. Pri návrhu jednotlivých strojov a zariadení bola rešpektovaná požiadavka na vysoký stupeň prevádzkovej spoľahlivosti a životnosti a na potrebu minimálnej údržby. Koncepcia intenzifikácie čistenia odpadových vôd na ČOV zahŕňa predovšetkým rozšírenie biologického stupňa ako ťažiskového článku celej ČOV majúceho prvoradý vplyv na kvalitu vyčistenej odpadovej vody.

Realizácii výstavby predchádzal podrobný inžiniersko- geologický prieskum a to za účelom zistenia výskytu jednotlivých tried ťažiteľnosti hornín. Práve 80% prevaha hornín s triedou tažiteľnosti 2-4 vo výraznej miere ovplyvňuje samotnú realizáciu výkopových prác a s tým spojené zabezpečenie výkopových stien prostredníctvom pažiacich prvkov.
Výstavbu taktiež výrazne ovplyvňuje aj skutočnosť, že realizačný projekt jednotlivých stavebných objektov je spracovávaný v aktuálnom čase a to v závislosti od časového harmonogramu výstavby jednotlivých stavebných objektov. Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná spoločnosťou AQUA PROCON, s.r.o. sa dopracováva zazmluvnenými subdodávateľskými projekčnými kanceláriami DEPONIA SYSTEM, s.r.o., ATELIÉR GAM, s.r.o. a HYDROCOOP spol. s r.o.. V prípade potreby modifikácie projektovej dokumentácie z dôvodu vydania potrebného súhlasu či povolenia musí byť predmet a rozsah dokumentácie konzultovaný a schválený stavebným dozorom investora ešte pred začatím takejto činnosti. Naša spoločnosť ako zhotoviteľ diela musí zabezpečiť všetky aktualizované povolenia a súhlasy oprávnených orgánov k akýmkoľvek činnostiam na stavenisku.
Všetky zmeny oproti schválenej a odsúhlasenej dokumentácii budú uskutočnené v súlade s vykonávaním zmenových procedúr podľa príručky Red book FIDIC, čo kladie ďalšie zvýšené nároky na riadenie projektu a koordináciu subdodávateľov. Veríme, že celková organizácia stavebných prác a organigram realizačného tímu bol zostavený tak, že zrealizované dielo bude odovzdané v termínoch a kvalite, ktoré sú požadované v zmysle zmluvných podmienok s investorom.