Ďalšie stavby

Zakamenné - RC

Názov stavby: Revitalizácia verejného priestranstva

Objednávateľ: Obec  Zakamenné

Zhotoviteľ: Združenie Zakamenné

Vedúci člen združenia: OHL Pozemné stavby a.s.

Začiatok realizácie: 8.4.2011

Koniec realizácie: 15.12.2011

Popis stavby:
Projekt riešil rekonštrukciu centrálnej mestskej časti obce Zakamenné, kde sa vytvorila parková časť s lavičkami, fontánou a fontánkou na pitie. Vznikla okružná križovatka a zrekonštruovali sa priľahlé vetvy ciest aj s novou kanalizáciou. Novovybudovaním autobusovej zástavky sa zlepšila kvalita cestovania, taktiež sa zrekonštruoval most cez rieku Zásihlianka.

Borský Mikuláš - kanalizácia

Názov stavby: Borský Mikuláš – Splašková tlaková kanalizácia II. etapa

Objednávateľ:  Obec Borský Mikuláš

Zhotoviteľ: skupina zhotoviteľov

Vedúci člen skupiny: OHL Pozemné stavby a.s.

Začiatok realizácie: 1.6.2010

Koniec realizácie: 15.12.2011

Popis stavby:
Splašková tlaková kanalizácia je inžinierskou stavbou, ktorá pomocou 1010 čerpacích šácht odkanalizuje tlakovým potrubím v dĺžke 37 629 metrov domácnosti a spoločenské organizácie v obci Borský Mikuláš.

Výstavba sa realizovala bezvýkopkovou metódou riadeného mikrotunelovania. Súčasťou stavby je potrubný systém je z trojvrstvového materiálu HDP a čerpacie šachty s kalovými čerpadlami osadenými na jednotlivých súkromných pozemkoch.Ploské - hasiči

Názov stavby: Rekonštrukcia a prístavba Obecnej hasičskej stanice

Objednávateľ: Obec  Ploské

Zhotoviteľ: OHL Pozemné stavby a.s.

Začiatok realizácie: 1. 5. 2010

Koniec realizácie: 31. 12. 2010

Popis stavby:
Projekt riešil odstránenie technických i užívateľských nedostatkov hasičskej stanice v obci Ploské. Objekt bol zateplený a zaizolovaný čím došlo nie len k úspore finančných prostriedkov na vykurovaní, ale aj prípadných vzniklých nákladov na opravy v dôsledku zatekania. Okrem rekonštrukcie hlavného objektu, bolo súčasťou prác vybudovanie školiacej miestnosti, skladu pohonných hmôt, sušiarne hadíc, rekonštrukcia okolitých spevnených plôch a oplotenia a modernizácia inžinierskych prípojok. Najvýznamnejšou bola výstavba samostatnej olejovej kanalizácie s odlučovačom ropných látok, čím sa zlepšila ochrana životného prostredia.

Solčany - RC

Názov stavby: Revitalizácia v obci Solčany

Objednávateľ: Obec  Solčany

Zhotoviteľ: Združenie Solčany

Vedúci člen združenia: OHL Pozemné stavby a.s.

Začiatok realizácie: 24. 9. 2010

Koniec realizácie: 1. 9. 2011

Popis stavby:
Práce na projekte pozostávali z rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov spolu s autobusovou zástavkou v centrálnej časti obce Solčany. Súčasťou prác bola aj revitalizácia priestranstva a verejnej zelene.

Radošina - RC

Názov stavby: Modernizácia a revitalizácia centra obce Radošina

Objednávateľ: Obec  Radošina

Zhotoviteľ: Združenie Radošina

Vedúci člen združenia: OHL Pozemné stavby a.s.

Začiatok realizácie: 1. 8. 2010

Koniec realizácie: 18. 3. 2011

Popis stavby:
Revitalizácia obce pozostávala nielen z rekonštrukcie miestnych komunikácií s asfaltovým povrchom a úpravy chodníkov. Tie boli realizované zo zámkovej dlažby. Rekonštrukciou a skrášlením prešli aj dve autobusové zástavky ako významným zhromaždovacím bodom. Súčasťou prác bola modernizácia verejného osvetlenia, zatrávnenie a výsadba novej zelene spolu s drobnou architektúrou v podobe lavičiek a smetných košov pre vytvorenie nových miest na odpočinok.

Pruské - RC

Názov stavby: Úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a rekreačných zón obce Pruské

Objednávateľ: Obec  Pruské

Zhotoviteľ: Združenie Laguna

Člen združenia: OHL Pozemné stavby a.s.

Začiatok realizácie: 27. 6. 2011

Koniec realizácie: 15. 11. 2011

Popis stavby:
Projekt pozostával z rekonštrukcie miestnych komunikácií, príslušných chodníkov a autobusovej zástavky v obci Pruské. Stavbou sa získali nové parkovacie miesta, nové a bezpečné chodníky oddeľujúce chodcov od cestnej premávky, zrekonštruovalo sa verejné osvetlenie, prebehla úprava verejnej zelene a pridali sa prvky drobnej architektúry.

Hlohovec - ZŠ

Názov stavby: Rekonštrukcia VI. ZŠ, Podzámska 35, Hlohovec

Objednávateľ: Mesto Hlohovec

Zhotoviteľ: Združenie Hlohovec

Vedúci člen združenia: OHL Pozemné stavby a.s.

Začiatok realizácie: 10.6.2011

Koniec realizácie: 18.04.2012

Popis stavby:
Objekt ZŠ pozostáva z piatich dvojpodlažných pavilónov a jedného trojpodlažného pavilónu. Celý objekt je navzájom prepojený do tvaru H. Súčasťou stavby je aj objekt telocvične spojený  s objektom školy spojovacou chodbou. Rekonštrukcia školy pozostávala z výmeny a úpravy veľkostí výplňových otvorov /okná a dvere/ a realizáciou nového opláštenia.

Melčice-Lieskové - ZŠ

Názov stavby: Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou Melčice-Lieskové

Objednávateľ: Obec Melčice-Lieskové

Zhotoviteľ: skupina zhotoviteľov

Vedúci člen skupiny: OHL Pozemné stavby a.s.

Začiatok realizácie: 23. 6. 2011

Koniec realizácie: 15. 4. 2012

Popis stavby:
Základnú školu tvoria dva samostatné pôdorysne rovnaké objekty: Pavilón „A“ – škola 2. stupňa a Pavilón „B“ – škola 1. stupňa a materská škola. Objekty sú to dvojpodlažné, pôdorysného tvaru U. Súčasťou areálu je aj objekt viacúčelovej športovej haly. Budovy nespĺňali požiadavky investora z tepelnotechnického hľadiska a preto v rámci tohto projektu boli zateplené po obvode i strecha. Vymenili sa výplne otvorov (okná i dvere), vymaľovali sa vnútorné priestory a na objekte telocvične sa vybudovala prístavba pre stolný tenis na 2. nadzemnom podlaží spolu s rekonštrukciou hygienických zariadení. V rámci modernizácie boli vybudované nové vonkajšie rozvody tepla medzi jednotlivými objektami.

Tvrdošín - ZŠ

Názov stavby: Rekonštrukcia Základnej školy Márie Medveckej v Tvrdošíne

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín

Zhotoviteľ: Združenie Tvrdošín

Vedúci člen združenia: OHL Pozemné stavby a.s.

Začiatok realizácie: 8. 4. 2010

Koniec realizácie: 8. 11. 2010

Popis stavby:
Predmetom projektu bolo zníženie prevádzkových nákladov objektov základnej školy Márie Medveckej v Tvrdošíne. Cieľ sa dosiahol realizáciou zateplenia obvodových konštrukcií, strechy, výmenou výplní otvorov v podobe okien a dverí za nové plastové a rekonštrukciou rozvodov ústredného kúrenia s výmenou vykurovacích telies. Súčasťou prác bola aj oprava bleskozvodu a dodávka nového interiérového vybavenia do vybraných účební.

Dolný Bar - kanalizácia

Názov stavby: Dolný Bar - kanalizácia

Objednávateľ: Obec  Dolný Bar

Zhotoviteľ: skupina zhotoviteľov

Vedúci člen skupiny: OHL Pozemné stavby a.s.

Začiatok realizácie: 16. 5. 2011

Koniec realizácie: 19. 10. 2011

Popis stavby:
Stavebné práce pozostávali z vybudovania kanalizácie v obci Dolný Bar, okres Dunajská Streda na ceste prvej triedy I/63 a ceste tretej triedy III/06332. V rámci projektu bola vybudovaná v kanalizačnej sieti nová prečerpávacia stanica a vybudované jednotlivé prípojky pre obyvateľov obce.

Revúca - ZŠ

Názov stavby: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej

Objednávateľ: Mesto Revúca

Zhotoviteľ: Združenie Revúca

Vedúci člen združenia: OHL Pozemné stavby a.s.

Začiatok realizácie: 29. 9. 2009

Koniec realizácie: 31. 5. 2010

Popis stavby:
Základná škola bola zrekonštruovaná zateplením obvodového plášťa, novým zastrešením hlavnej budovy a výmenou okien a dverí. V rámci areálu školy bolo zrekonštruované oplotenie a vybudovaný bezbariérový vstup do budovy. Interiérové práce pozostávali z modernizácie rozvodov vykurovania (termostatická regulácia), výmeny podláh, malieb a modernizácia zariadení školy (lavice, stoličky a počítače pre učebňu IKT).

Tisovec - RC

Názov stavby: Regenerácia sídla mesta Tisovec

Objednávateľ: Mesto Tisovec

Zhotoviteľ: Združenie Tisovec

Vedúci člen združenia: OHL Pozemné stavby a.s.

Začiatok realizácie: 14. 9. 2010

Koniec realizácie: 31. 5. 2011

Popis stavby:
Stavebné práce pozostávali z rekonštrukcie a revitalizácie centrálnej zóny mesta Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa pred základnou školou. Bola nahradená pôvodná betónová dlažba za novú zámkovú, revitalizovaná okolitá zeleň a osadené nové prvky drobnej architektúry v podobe lavičiek a smetných nádob. Súčasťou prác bola aj obnova Jesenského ulice (komunikácia a chodníky) a vybudovanie detského ihriska.

Bratislava – BD Gallayova

Názov stavby: Zateplenie a obnova bytového domu Gallayova 21-23-25

Objednávateľ: SEM s.r.o.

Zhotoviteľ: OHL Pozemné stavby a.s.

Začiatok realizácie: 5. 10. 2010

Koniec realizácie: 30. 6. 2011

Popis stavby:
Bytový dom je umiestený v Bratislave – mestskej časti Dúbravka. Bol obnovený zateplením fasády a stien lodžií majiteľov jednotlivých bytov. Realizovala sa výmena podláh lodžií s novou hydroizoláciou za keramickú dlažbou a odvod vody. Osadené boli nové parapetné plechy na okná a zábradlia lodžií. Spoločné lodžie pri výťahoch boli opatrené oceľovými pozinkovanými sieťkami proti vtáctvu a upravené boli vstupné plochy pred jednotlivými vstupmi do vchodov.

Brusno - RC

Názov stavby: Revitalizácia centrálnej zóny v obci Brusno

Objednávateľ: Obec Brusno

Zhotoviteľ: Združenie Brusno

Vedúci člen združenia: OHL Pozemné stavby a.s.

Začiatok realizácie: 31. 7. 2010

Koniec realizácie: 15. 5. 2011

Popis stavby:
Hlavným cieľom projektu bolo zveľadenie vzhľadu obce Brusno a Ondrej nad Hronom vytvorením nového kultúrneho prostredia. V I. časti, v obci Ondrej nad Hronom sa revitalizovalo centrálne námestie a okolité spevnené plochy spolu s novým umelým osvetlením. Vytvorila sa nová pešia zóna. II. časť bola rekonštrukcia miestnych hlavných komunikácií a chodníkov spájajúcich občiansku vybavenosť v obci a rekonštrukcia autobusovej zástavky.

Cinobaňa – ZŠ a MŠ

Názov stavby: Rekonštrukcia a prístavba ZŠ a MŠ Cinobaňa

Objednávateľ: Obec Cinobaňa

Zhotoviteľ: skupina zhotoviteľov

Vedúci člen skupiny: OHL Pozemné stavby a.s.

Začiatok realizácie: 31. 8. 2010

Koniec realizácie: 4. 5. 2011

Popis stavby:
Predmetom projektu bola rekonštrukcia jestvujúcich budov základnej a materskej školy. Realizovalo sa zateplenie, výmena okien a dverí a modernizácia vykurovania. Súčasťou stavebných prác bolo aj rozšírenie podlahovej plochy prístavbou medzi dvoma objektami školy. Dosiahlo sa zníženie prevádzkových nákladov aj napriek expanzii a umožnila sa tak dodávka nového vybavenia pre učebne.

Chtelnica - ZŠ

Názov stavby: Zmena dokončenej stavby ZŠ č. 3 Chtelnica

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Zhotoviteľ: Združenie Chtelnica

Vedúci člen združenia: OHL Pozemné stavby a.s.

Začiatok realizácie: september 2009

Koniec realizácie: 31. 12. 2009

Popis stavby:
Predmetom rekonštrukcie bolo zníženie energetickej náročnosti objektu školy zateplením fasády, stropov a realizáciou novej šikmej strechy vybudovanej ako nadstavba. Vymenili sa okná aj dvere, nové vonkajšie odvodnenie bolo napojené na existujúcu kanalizáciu a dokončené okapové chodníky po obvode budovy.

Brodské - ZŠ

Názov stavby: Základná škola Brodské - rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Brodské

Zhotoviteľ: Združenie Brodské

Vedúci člen združenia: OHL Pozemné stavby a.s.

Začiatok realizácie: júl 2009

Koniec realizácie: 31. 12. 2009

Popis stavby:
Predmetom rekonštrukcie školy bolo zateplenie fasády, stropov, výmenou okien, podláh i strešnej krytiny. Sociálne zariadenia boli zrekonštruované novými obkladmi stien, dlažieb a zdravotechnickými zariadeniami spolu s obnovou rozvodov vody a kanalizácie. V rámci projektu bolo aj vybudovanie rámp pre imobilných pre nové bezbariérové vstupy do školy.

Dosiahlo sa zníženie energetickej náročnosti objektu.