.
.
.

Levoča - Spišské múzeum

Rekonštrukcia budovy SNM - Spišského múzea v Levoči
Objednávateľ: 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Zhotoviteľ: 
Skupina dodávateľov
Vedúci člen združenia: 
OHL ŽS SK, a.s.
Začiatok realizácie: 
01. 09. 2012
Koniec realizácie: 
31. 12. 2014
Popis stavby: 
Objekt je z hľadiska prevádzky dispozične a funkčne delený na dve časti a to na časť verejnú, prístupnú návštevníkom múzea a časť neverejnú, určenú iba pre zamestnancov múzea, odborných pracovníkov, sprievodcov, reštaurátorov, pracovníkov vedenia a administratívy. Pre zamestnancov múzea vznikli reštaurátorské dielne, externé lapidárium (zbierka kamenných starožitností), depozitáre, administratívne priestory a archív. Pre verejnosť vznikne knižnica pre nevidiacich, verejne prístupné depozitáre a špeciálne pracoviská. V súvislosti s prestavbou, prístavbou a nadstavbou objektu sa rátalo jednak s úpravami konštrukcií existujúcich, tak i s vytvorením konštrukcií nových, doplnkových, spevňovacích a samostatných. Vykonávali sa tieto stavebné práce: búracie práce; základové konštrukcie: pod prístavbou bočného krídla boli navrhnuté monolitické, pásové, z prostého betónu; zvislé konštrukcie: obvodové a nosné murivo, nové exteriérové schodisko drevené, nové vnútorné dvojramenné schodisko, rekonštrukcia pôvodných schodísk; vodorovné konštrukcie: zosilnenie pôvodných drevených stropov, výmena podláh za keramickú dlažbu a realizácia podláh nových, celková oprava strechy spojená so zateplením a nová strešná krytina; generálna oprava okien, okeníc a dverí (oprava, nátery), nové výplne otvorov prispôsobené pôvodným; povrchové úpravy: oprava vnútorných omietok stropov a stien a realizácia nových, úprava vonkajších povrchov, výmena odkvapov a zvodov za nové medené; elektroinštalácie; vzduchotechnika; vykurovanie; vodovod a kanalizácia; plyn.