Múzeum v Levoči

Rekonštrukcia spišského múzea v Levoči
Popis stavby: 
Na Slovensku sa spoločnosti OHL ŽS SK, a.s. darí realizovať rekonštrukcie historických budov a národných kultúrnych pamiatok. Jednou z nich bol aj významný pamiatkový objekt v Levoči. Mesto Levoča je zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. A práve tu v rokoch 2013 a 2014 prebiehali rekonštrukčné práce objektu Slovenského národného múzea – Spišského múzea v Levoči. Objekt je typickým predstaviteľom romanticko-staviteľského spôsobu rekonštrukcie pamiatkového objektu v regióne, hojne užívaného v prvej tretine minulého storočia a aj z dnešného hľadiska má svoje nesporné kvality. Bývalá mestská zbrojnica je neskorogotická, nárožná, pôvodne jednoposchodová budova zo 16. storočia, ktorá vznikla spojením troch stredovekých objektov. V polovici 17. storočia bola prestavaná a v roku 1930 adaptovaná pre svoje súčasné využitie. Objekt vo vlastníctve Spišského múzea sa len sporadicky využíval, čo viedlo k chátraniu a až do rekonštrukcie slúžil ako depozitár muzeálnych zbierok. Suterén tvoria kamenné gotické pivnice s valenými klenbami. Prízemie je sprístupnené z Mäsiarskej ulice bránou s lomenými gotickým portálom, ktorá vedie do podjazdu zaklenutého valenou klenbou s lunetami. Prízemie rovnako ako poschodie disponuje na dnešné pomery veľkorysými priestormi a množstvom unikátnych kamenných, kovových či drevených prvkov. Miestnosti na poschodí sú vzájomne poprepájané dverami s lomenými gotickými portálmi. Pred rekonštrukciou fasády boli rôznorodé, poznačené prestavbami a dostavbami na jednej strane, ale i so zachovalými, historicky cennými kamennými artefaktmi na strane druhej. Väčšina kamenných ostení bola však prekrytá nevhodnými novšími cementovo-vápennými omietkami, ktoré spôsobili zvýšenú tvorbu solí a zavlhnutie stien objektu do cca 1/3 jeho výšky. Interiér objektu bol značne postihnutý vlhkosťou i vďaka sporadickému užívaniu objektu. Exteriérové kamenné články boli miestami povrchovo zvetrané, lepšie to bolo v interiéroch, kde boli pomerne zachovalé. Kované prvky - mreže boli silne skorodované, drevené prvky boli zjavne opotrebované. Objekt vykazoval poruchy staticko-stavebného charakteru. V rámci rekonštrukcie na nás čakala veľká výzva: pri zachovaní podmienok pamiatkového úradu vybudovať prístavbu objektu a dostavbu podkrovia. Rekonštrukciou historického objektu získalo Slovenské národné múzeum zlepšenie muzeálneho zázemia, kvalitné a moderné uloženie muzeálnych zbierok, ktoré spĺňa požiadavky kladené na zachovanie zbierok tým, že priestory sú náležite odvetrané, odvlhčené, s možnosťou udržiavania celoročnej stabilnej klímy a vlhkosti. Rozšírili sa pracovné priestory múzea, rozptýlené pracoviská sa sústredili na jedno miesto. Objekt je z hľadiska prevádzky dispozične a funkčne delený na časť verejnú, prístupnú návštevníkom múzea a časť neverejnú, určenú iba pre zamestnancov múzea (odbornú verejnosť, lektorov, reštaurátorov, pomocný technický personál a administratívnych pracovníkov). Ich celkový počet je stanovený na cca 18 osôb. Bol stanovený medzný počet návštevníkov a to 7 osôb súčasne, čiže dokopy maximálne 25 osôb, aby sa predišlo opotrebovaniu zrekonštruovanej budovy. Pre zamestnancov múzea vznikli reštaurátorské dielne, externé lapidárium (zbierka kamenných starožitností), depozitáre, administratívne priestory a archív. Pre verejnosť vznikne knižnica pre nevidiacich, verejne prístupné depozitáre a špeciálne pracoviská. Štvorpodlažný objekt, ktorého rekonštrukcia trvala viac ako 24 mesiacov, postupne odkrýval svoje tajomstvá pri prebiehajúcom archeologickom prieskume počas stavebných prácach. Počas realizácie sa odkryli významné archeologické a architektonické prvky, s ktorými sa v pôvodnej dokumentácii neuvažovalo a taktiež neboli odkryté počiatočným prieskumom. Napr. v suteréne sa pri výkopových a búracích prácach objavila studňa. Táto skutočnosť posunula termín výstavby dohodnutý v zmysle podmienok zmluvy o dielo. V súvislosti s prestavbou, prístavbou a nadstavbou objektu sa rátalo jednak s úpravami konštrukcií jestvujúcich, tak i s vytvorením konštrukcií nových, doplnkových, spevňovacích a samostatných. Vykonávali sa tieto stavebné práce: • Búracie práce • Základové konštrukcie: pod prístavbou bočného krídla boli navrhnuté monolitické, pásové, z prostého betónu • Zvislé konštrukcie: obvodové a nosné murivo, nové exteriérové schodisko drevené, nové vnútorné dvojramenné schodisko, rekonštrukcia pôvodných schodísk • Vodorovné konštrukcie: zosilnenie pôvodných drevených stropov, výmena podláh za keramickú dlažbu a realizácia podláh nových, celková oprava strechy spojená so zateplením a nová strešná krytina • Generálna oprava okien, okeníc a dverí (oprava, nátery), nové výplne otvorov prispôsobené pôvodným • Povrchové úpravy: oprava vnútorných omietok stropov a stien a realizácia nových, úprava vonkajších povrchov, výmena odkvapov a zvodov za nové medené • Elektroinštalácie • Vzduchotechnika • Vykurovanie • Vodovod a kanalizácia • Plyn Projekt vytvorí množstvo príležitostí pre rozvoj služieb múzea a zároveň výrazne prispeje k ochrane unikátnych muzeálnych depozitárnych zbierok. Znížením prevádzkových nákladov múzea, ktoré sa dosiahli realizáciou projektu, sa dosiahne finančná úspora, ktorú bude možné investovať do odbornej činnosti múzea. Výsledky projektu budú mať pozitívny vplyv pre rozvoj kultúry a činnosť múzea na regionálnej úrovni. Pre našu spoločnosť táto stavba predstavovala výzvu pre vytvorenie súhry ducha histórie a súčasnosti. Stavebné práce prepojili požiadavky a štandardy dnešnej doby s nádychom minulosti ukrytej v klenbách, drevených stropoch, okách a kamenných prvkoch, z ktorých dýcha minulosť. Bola to ukážka spolupráce reštaurátorov, archeológov, pracovníkov ministerstva kultúry a stavebného manažmentu OHL ŽS SK, a.s., ktorej výsledkom je hodnotné dielo regionálneho významu.