Rekonštrukcia TnUAD

Rekonštrukcia objektu kuchyne a jedálne TNUAD v Záblatí
Popis stavby: 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka vzdeláva študentov v celospoločensky významných oblastiach - v zdravotníctve, politológii, priemyselných technológiách a v špeciálnej technike. V júni tohto roka sa dokončila rekonštrukcia dvoch objektov z komplexu budov univerzity v Záblatí - jedálne a kuchyne, ktorá skvalitnila služby pre študentov a zamestnancov univerzity. Jedáleň sa nachádza v objekte, ktorý pôvodne slúžil ako sýpka. Tento objekt s pôvodnými kamenno-tehlovými múrmi hrúbky 800 mm a na prízemí s klenbovým stropom pochádza z roku 1847. Na 2.NP objektu jedálne (sýpky) sú kancelárske priestory a viacúčelová sála. Na 3. NP - podkrovný priestor - sa nachádza otvorený veľkopriestor a strojovňa vzduchotechniky. Na každom podlaží sú hygienické zariadenia. Strecha sýpky je šikmá sedlová strecha s pálenou škridlovou krytinou – typ bobrovka s vonkajšími medenými žľabmi. V 80-tych rokov 20. storočia bola realizovaná prízemná prístavba kuchyne s kompletným skladovým, kancelárskym a hygienickým zázemím a aj prístavba prepojovacieho schodiska konštrukčného systému BAUMS, ktoré umožňuje prepojenie týchto budov a vstup do horných podlaží sýpky. Prístavba kuchyne má nosný systém železobetónový skelet, stropy sú zo stropných železobetónových panelov, deliace priečky sú murované. Časť prízemného objektu zázemia je jednopodlažná, asi v 1/3 objektu je strop zvýšený. V tejto časti dispozície sa nachádzajú priestory kuchyne s príslušenstvom, technická miestnosť a sociálno-hygienické priestory zamestnancov. Zadné vstupy zázemia slúžia pre zásobovanie. Obvodový plášť je predsadený siporexový, hr. 300 mm. Strecha nad prístavbou kuchyne a jej zázemím je plochá s vnútornými zvodmi zrážkovej vody, prekrytá hydroizolačnou fóliou. Nad pristavaným schodiskom, ktoré vytvára aj prepojovací krčok medzi kuchyňou a jedálňou je tiež sedlová strecha so škridlovou krytinou – typ bobrovka. Pred rekonštrukciou mal objekt nízku úroveň tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií, z toho vyplývajúce rozsiahle tepelné straty a vysokú spotrebu energie na vykurovanie. Pretože v súčasnosti sú kladené vyššie požiadavky a nároky na využívané budovy, bolo potrebné zrealizovať niektoré stavebné úpravy na objekte, aby boli splnené parametre podľa STN 73 0540, zmena 5 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Táto investičná akcia bola zrealizovaná z finančných prostriedkov univerzity. V priestoroch oboch objektov boli realizované povrchové úpravy stien, stropov podláh, výmena výplní otvorov a na prepojovacom schodisku bola realizovaná povrchová úprava podest a stupňov schodiska s výmenou drevených madiel zábradlia. V priestore kuchyne bola navrhnutá nová technológia kuchyne, pre ktorú boli realizované všetky inžinierske rozvody, aby sa mohli regulárne využívať všetky priestory objektu a spĺňali všetky v súčasnosti platné predpisy a nariadenia. Po rekonštrukcii nadobudli priestory oboch objektov hygienickejší a estetickejší vzhľad. Priestor jedálne, do ktorého je vstup aj z interiéru aj z exteriéru, bude slúžiť i na reprezentatívne účely Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka.