Trnava - Hlavná ul.

Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnave
Objednávateľ: 
Mesto Trnava
Zhotoviteľ: 
Skupina dodávateľov
Vedúci člen združenia: 
OHL ŽS, a.s.
Začiatok realizácie: 
03. 04. 2013
Koniec realizácie: 
16. 05. 2014
Popis stavby: 
Stavba sa nachádza v centrálnej mestskej zóne, ktorej historické jadro bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Pôvodné projektové riešenie prešlo aktualizáciou, nakoľko nová koncepcia riešenia musela zahŕňať upravené podmienky Pamiatkového úradu. Prvky drobnej architektúry boli navrhnuté ako novotvar korešpondujúci s prvkami mobiliáru v rámci historického jadra a zároveň boli navrhnuté tak, aby pôsobili zjednocujúco v rozmanitom prostredí architektúry riešeného priestoru. Materiály boli taktiež prispôsobené materiálom a povrchom pešej zóny (umelokameň, drevo, kovové prvky). Osvetlenie Hlavnej ulice bolo navrhnuté prostredníctvom atypických osemhranných stožiarov, ukončených vo vrchole led svietidlom. Nové navrhované atypické osvetľovacie teleso tvarovo vhodne naviazalo na jestvujúce osvetlenie námestia. Dominantným prvkami celej výstavby je aj viacero realizovaných fontán s vlastnými pomenovaniami.