Skupina OHL ŽS

 
OHL ŽS je medzinárodná skupina stavebných spoločností s materskou firmou v Španielsku. Existuje takmer 100 rokov a stala sa jednou z najväčších medzinárodných stavebných skupín, pôsobí v 20 krajinách na 4 kontinentoch.
 

Predmet činnosti Skupiny OHL ŽS

Hlavným predmetom činnosti OHL sú výstavba dopravnej infraštruktúry (cesty, železnice, prístavy a letiská), vodohospodárska výstavba (priehrady, akvadukty a kanále), potrubná preprava (plynovody, ropovody), ekologické stavby (čističky odpadových vôd, zariadenia na odsoľovanie), energetické stavby (hydrocentrály, zariadenia pre výrobu energie z alternatívnych zdrojov), rezidenčné a nerezidenčné budovy (nemocnice, administratívne budovy, športové centrá, školy), vrátane ich údržby, rekonštrukcií a renovácií.
 

Benefity Skupiny OHL ŽS

 • komplexnosť služieb (štúdie uskutočniteľnosti, inžiniering, spracovanie projektovej dokumentácie, výstavba, údržba, prevádzka dokončeného diela, analýzy financovania, prípadne podiel na finančných zdrojoch, potrebných na realizáciu)
 • kvalifikovaný personál
 • najmodernejšie technické vybavenie a spôsob riadenia
 • rešpekt k životnému prostrediu
   

Obchodná stratégia OHL ŽS

 • korporátna zodpovednosť OHL ŽS – záväzok trvalého zlepšovania, inovácií a pokroku, transparentná informovanosť, štandardizácia komunikácie s cieľovou skupinou
 • ekonomické riadenie – zvyšovanie produktivity, rast investícií, územná expanzia s podporou miestneho podnikateľského sektora a vytvárania pracovných miest
 • efektívne hospodárenie – zodpovednosť, efektívnosť a transparentnosť riadiacich orgánov firmy – predkladanie uskutočniteľných riešení
 • medzinárodná dohoda ASEPAM – propagácia plnenia princípov ľudských a pracovných práv, ochrany životného prostredia a boja proti korupcii
 • zodpovednosť voči vlastným zamestnancom – vytváranie bezpečných a stabilných pracovných podmienok a pracovných miest, podpora profesionálneho a osobnostného rastu a podpora rôznorodých a rovnoprávnych pracovných príležitostí
 • sociálna zodpovednosť – Skupina prispieva k zlepšovaniu kvality životných podmienok v krajinách svojho pôsobenia. OHL dodržuje svoj významný záväzok – podporovať výtvarné a scénické umenie a kultúru všeobecne!
 • ekologická zodpovednosť – je nemennou veličinou pri všetkých činnostiach Skupiny OHL. Všetky svoje aktivity robí Skupina v súlade so systémom riadenia ochrany životného prostredia a od roku 2007 posilnila svoj záväzok bojovať proti klimatickým zmenám tým, že vypracovala stratégiu krátko, stredne a dlhodobých opatrení
 • kvalita a excelentnosť – umožňuje Skupine OHL udržať vysoký stupeň vnútornej náročnosti, ktorá uspokojuje odberateľov vďaka plneniu legislatívnych a zmluvných požiadaviek v takom rozsahu, že prekračuje ich očakávania
 • inovácie a technický rozvoj – základný predpoklad pre dosiahnutie vyššej ekonomickej efektívnosti, ktorá zlepšuje konkurencieschopnosť
 • zapojenie dodávateľov a subdodávateľov do stratégie Skupiny OHL