Vedenie spoločnosti

 
Ing. Bohumila Chrappová, predseda predstavenstva
Ing. Emerich Šinka, člen predstavenstva, finančný riaditeľ

Štatutárny orgán:

predstavenstvo

Ing. Bohumila Chrappová, predseda predstavenstva
Ing. Emerich Šinka, člen predstavenstva
Ing. Rodrigo Portillo Yaluk, člen predstavenstva
Mgr. Daniela Musilová, člen predstavenstva

Konanie za spoločnosť:

V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Za predstavenstvo koná navonok v mene spoločnosti každý člen predstavenstva samostatne.Za spoločnosť podpisujú a spoločnosť zaväzujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy. Členovia predstavenstva môžu k zastupovaniu a podpisovaniu za spoločnosť písomne splnomocniť akúkoľvek tretiu osobu.

Dozorná rada:

Paolo Bee, Mgr. Daniela Musilová, Javier de Vicente Sánchez