Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti č. 1/2021

Späť na aktuality >
01.07.2021

Spoločnosť OHL ŽS Slovakia, a.s., Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, IČO: 31 365 701 v súlade s ust. § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník týmto zverejňuje na svojom webovom sídle výsledky hlasovania k uzneseniam prijatým na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti č. 1/2021 konanom dňa 30.06.2021 o 10:00 hod. – viď prílohy tohto oznámenia.

- Zápisnica OHL ŽS Slovakia, VZ 1-2021, 30.06.2021.pdf
- Minutes OHL ŽS Slovakia, GM 1-2021, 30.06.2021.pdf